Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Vladimír Holáň se sídlem Loosova 995/15, Praha - Háje, 14900, IČO: 0646931, e-mail: info@caseshop.cz telefonní číslo: +420 792 247 847 adresa provozovny Křejpského 1531/6, Praha - Chodov, 14900 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.caseshop.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde - caseshop.cz/podminky.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 • NĚKTERÉ DEFINICE
  • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 • OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 • UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
   • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
   • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
   • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  • Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
  • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
  • V případě, zvolené platby na Dobírku je zákazníkovi odeslaná SMS s výzvou pro potvrzení objednávky a to formou SMS a nebo emailu do 24 hodin od vytvoření objednávky. Pokud tak neudělá je objednávka automaticky stornovaná.
  • Nákup CSHP Voucheru - pokud kupující zakupuje dárkové vouchery, seznámil se také s jejich obchodními podmínkami a jejich uplatnění  které nalezne na https://www.caseshop.cz/podminky a souhlasí s nimi.
  • Zákazník se zaručuje, že vlastní autorské práva zaslané grafiky pro zpracování zakoupené zboží s úpravou na zakázku, jedná se hlavně o zboží z kategorie „CUSTOM - vlastně dělané kryty v konfigurátoru“.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 • CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dní.
   • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GP webpay přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gpwebpay.cz . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 45 minut.
   • Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena pouze v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e- mailovou adresu.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 • DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 10 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností které naleznete na https://www.caseshop.cz/doprava-a-platba/.
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
  • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 30% ceny objednávky. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   • prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany který naleznete na https://www.caseshop.cz/vraceni-a-reklamace/ . V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
  • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   • na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
  • Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
  • Dále máte právo na:
   • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
   • odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
  • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
  • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
   • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
   • co je obsahem reklamace;
   • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
   • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
  • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu na adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který naleznete na https://www.caseshop.cz/vraceni-a-reklamace/.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
  • V případě že se jedná o zboží které bylo vyrobeno na zakázku nárokujeme si náhradu vznikle škody která je ve výši 30% z ceny zakoupeného zboží. Pokud jde o zboží upravené dle předloh zákazníka, není možné od smlouvy odstoupit.
 • ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@caseshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/ odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e- mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 24.1.2024
V nabídce Caseshop.cz jsou dárkové vouchery na naše zboží, které jsou platné v případě, že jsou uhrazené na náš bankovní účet, jsou opatřeny dobou platnosti jednoho roku a specifickým kódem.
Nabízené hodnoty našich dárkových voucherů: - Dárkový voucher Caseshop.cz v hodnotě 500 Kč - Dárkový voucher Caseshop.cz v hodnotě 1000 Kč - Dárkový voucher Caseshop.cz v hodnotě 2000 Kč  Podmínky voucherů včetně uplatnění
 • Hodnota uvedená na přední straně poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.caseshop.cz
 • Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
 • V případě reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy Vám u zboží na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, bude vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu, nebo vytvoření kreditu pro nákup jiného zboží v našem internetovém obchodě www.caseshop.cz
 • Platnost poukazu je uvedena na přední straně. Po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
 • Poukazem lze uhradit pouze nákup v našem internetovém obchodě www.caseshop.cz
 • Po uplatnění poukazu a použití kódu k úhradě nákupu na www.caseshop.cz se poukaz stává neplatným.
 • Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem e-shopu Caseshop.cz.
 • V případě ztráty nemůže být Váš dárkový poukaz nijak nahrazen.
 • Je nutné využit celou hodnotu poukazu během 1 roku.
Dále platí:
 • Prodávající nenese zodpovědnost za ztracené či smazané elektronické dárkové poukazy.
 • Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovost.
 • Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit.
 • Dárkový poukaz lze čerpat vícekrát až do vyčerpání hodnoty poukazu.
 • Při překročení hodnoty dárkového poukazu zákazník uhradí překročenou částku.
 • Prodej dárkového poukazu lze uskutečnit pouze elektronicky, objednávka přes objednávkový formulář, platba na bankovní účet.
 • Dárkový poukaz zašleme elektronicky na uvedenou emailovou adresu kupujícího, po uhrazení dané částky na účet.
 • Není dovoleno kopírování či jiné úpravy dárkového poukazu.
 • Voucher lze použít na veškeré naše zboží, včetně slev. Nelze jej kombinovat s jinou akcí.
 • Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými.
 • Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.
Jak mohu uplatnit můj voucher kód?
Váš voucher kód můžete jednoduše uplatnit během objednávky v prvním kroku "Dárky a slevy". Zde najdete pole s otázkou "Vložit slevový kód?", kam jej můžete vyplnit. Poté bude odečtěna sleva z celkové částky, pokud byly splněny podmínky pro uplatnění voucheru.
Čemu musím věnovat pozornost při vyplňování voucher kódu?
Při zadávání kódu věnujte prosím pozornost psaní velkých a malých písmen, číslic a klikněte na "Přidal slevový kupón". Z technických důvodů není možné jinak akceptovat zadaný voucher kód. Abyste se vyvaroval/a chyb při zadávání voucher kódu, doporučujeme kód zkopírovat a vložit.
Je možné kombinovat několik voucher kódů?
Bohužel kombinace několika voucherů většinou není možná.
Můj voucher kód nemůže být uplatněn - co teď?
Pokud nelze váš voucher uplatnit, obdržíte oznámení o chybě. V tom případě prosím zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky uplatnění voucheru. Často se vyskytující chyby jsou: - neplatný kód - kód již uplatněn - nebylo dosaženo minimální hodnoty objednávky - již byla uplatněna jiná sleva - nevztahuje se na produkty, které máte v nákupním košíku
Co se stane s uplatněným voucherem, pokud objednávku vrátím?
Bohužel naše reklamní a akční vouchery nemohou být ani vráceny, proplaceny nebo nemůže být znovu obnovena jejich platnost, pokud byla objednávka vrácena.  Částka voucheru bude vrácena prostřednictvím náhradního dárkového poukazu, nebo vytvoření kreditu pro nákup jiného zboží v našem internetovém obchodě.
Mohu uplatnit voucher zpětně?
Zpětné uplatnění voucheru není možné. Pokud jste zapomněl/a uplatnit váš voucher, můžete jej použít u další objednávky, pokud bude stále platný. V případě dalších dotazů nám napište na info@caseshop.cz Podmínky jsou platné od od 1.1.2022.

Podmínky CSHP soutěží na sociální síti TikTok, Instagram

1. Pořadatel Pořadatelem soutěže je e-shop CASESHOP.CZ - Holaň Vladimír, se sídlem Loosova 995/15, Praha 11, PSČ: 149 00, IČ: 06469311, (dále jen „pořadatel“). Organizátorem této soutěže je e-shop CASESHOP.CZ, TikTok a Instagram tyto soutěže nesponzoruje ani nepodporuje. TikTok a Instagram nepřebírá žádnou odpovědnost za tuto soutěž a nemá žádnou kontrolu nad soutěží ani cenami. @caseshopcz TIKTOK _caseshop.cz INSTAGRAM 2. Jak se soutěže zúčastnit? Účastníkem soutěže se stává soutěžící, který
 1. je plně svéprávnou fyzickou osobou starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, případně Slovenské republiky;
 2. je registrován na sociální síti TikTok nebo Instagram (dále jen „Sociální síť“) a má po celou dobu konání soutěže aktivní účet na Sociální síti;
 3. v období od 1.1.2022 od 9:00 hodin do 31.12.2022 do 23:59 hodin („doba trvání různých soutěží po celý rok“) projeví zájem o účast v soutěži tím, že splní podmínky soutěžní výzvy zveřejněné na stránce pořadatele na Sociální síti (dále jen „Stránka“), jejíž shrnutí je uvedené v bodu 3 těchto pravidel.
 4. dá like na soutěžní video a vloží pod video komentář, bude odebírat profil @caseshopcz na TikToku nebo @_caseshop.cz na Instagramu (podle toho, kde soutěž bude probíhat)
Stejná osoba se může v době trvání soutěže účastnit soutěže pouze jedenkrát. Účastník se může soutěže účastnit výlučně osobně, zastoupení účastníka soutěže je vyloučeno. Každý účastník soutěže může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoliv další osoby, které se svou činností podílí na organizaci a uskutečnění soutěže. 3. Soutěžní výzva Znění soutěžní výzvy: SOUTĚŽ o kryt nebo poukazy na CASESHOP.CZ. Sleduj @caseshopcz na TikToku nebo @_caseshop.cz na Instagramu a celá pravidla najdeš v komentářích u aktuální soutěže. Pro splnění soutěžní výzvy musí účastník do komentáře pod soutěžní příspěvek napsat odpověď na zadanou otázku. Účastník musí být zároveň sledujícím účtu caseshopcz na sociální síti TikTok nebo Instagramu. 4. Výběr výherců
POČET VÝHERCŮ: 1 pokud není určeno jinak
ZPŮSOB ZASLÁNÍ VÝHRY - poštou (kurýrem) a nebo na e-mailovou adresu, případně do zprávy.
Do 3 dnů od uplynutí doby trvání soutěže pořadatel neveřejně za přítomnosti jednoho svědka vylosuje příslušný počet výherců uvedený v bodu v bodu 4 a 5 těchto pravidel, kteří obdrží jeden balíček výher uvedených v bodu 4 a 5 těchto pravidel. O losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem všech osob přítomných na losování. Výhercem se může stát jen účastník, který splnil všechny podmínky účasti na soutěži dle bodu 2 těchto pravidel a pravdivě o sobě pořadateli sdělil údaje potřebné pro účast v soutěži. 5. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. 6. Ostatní pravidla Soutěžící musí mít plně veřejný profil, aby byly příspěvky veřejně vidět. Pokud se výherce neozve do 7 dní, ztrácí tak nárok na výhru. Dále ztrácí na výhru ten, který se neozve z vylosovaného vítězného profilu. Provozovateli sociální sítě TikTok a Intagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky. Provozovatel soutěže, e-shop CASESHOP.CZ, si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu. E-shop CASESHOP.CZ má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. E-shop CASESHOP.CZ si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Z výhry bude vyloučen každý účastník, který bude opakovaně vkládat komentáře pod soutěžní video a každý, který nesplní zadání soutěže. V Praze dne 1.9.2022