Podmínky CSHP soutěží

Podmínky CSHP soutěží na sociální síti TikTok, Instagram

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je e-shop CASESHOP.CZ - Holaň Vladimír, se sídlem Loosova 995/15, Praha 11, PSČ: 149 00, IČ: 06469311, (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem této soutěže je e-shop CASESHOP.CZ, TikTok a Instagram tyto soutěže nesponzoruje ani nepodporuje. TikTok a Instagram nepřebírá žádnou odpovědnost za tuto soutěž a nemá žádnou kontrolu nad soutěží ani cenami.

@caseshopcz TIKTOK

_caseshop.cz INSTAGRAM

 

2. Jak se soutěže zúčastnit?

Účastníkem soutěže se stává soutěžící, který

  1. je plně svéprávnou fyzickou osobou starší 15 let s doručovací adresou na území České

    republiky, případně Slovenské republiky;

  2. je registrován na sociální síti TikTok nebo Instagram (dále jen „Sociální síť“) a má po celou dobu konání soutěže

    aktivní účet na Sociální síti;

  3. v období od 1.1.2022 od 9:00 hodin do 31.12.2022 do 23:59 hodin („doba trvání různých soutěží po celý rok“)

    projeví zájem o účast v soutěži tím, že splní podmínky soutěžní výzvy zveřejněné na stránce pořadatele na Sociální síti (dále jen „Stránka“), jejíž shrnutí je uvedené v bodu 3 těchto pravidel.

  4. dá like na soutěžní video a vloží pod video komentář, bude odebírat profil @caseshopcz na TikToku nebo @_caseshop.cz na Instagramu (podle toho, kde soutěž bude probíhat)

Stejná osoba se může v době trvání soutěže účastnit soutěže pouze jedenkrát. Účastník se může soutěže účastnit výlučně osobně, zastoupení účastníka soutěže je vyloučeno. Každý účastník soutěže může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoliv další osoby, které se svou činností podílí na organizaci a uskutečnění soutěže.

 

3. Soutěžní výzva

Znění soutěžní výzvy:

SOUTĚŽ o kryt nebo poukazy na CASESHOP.CZ. Sleduj @caseshopcz na TikToku nebo @_caseshop.cz na Instagramu a celá pravidla najdeš v komentářích u aktuální soutěže.

Pro splnění soutěžní výzvy musí účastník do komentáře pod soutěžní příspěvek napsat odpověď na zadanou otázku. Účastník musí být zároveň sledujícím účtu caseshopcz na sociální síti TikTok nebo Instagramu.

 

4. Výběr výherců

POČET VÝHERCŮ: 1 pokud není určeno jinak

ZPŮSOB ZASLÁNÍ VÝHRY - poštou (kurýrem) a nebo na e-mailovou adresu, případně do zprávy.

Do 3 dnů od uplynutí doby trvání soutěže pořadatel neveřejně za přítomnosti jednoho svědka vylosuje příslušný počet výherců uvedený v bodu v bodu 4 a 5 těchto pravidel, kteří obdrží jeden balíček výher uvedených v bodu 4 a 5 těchto pravidel. O losování bude sepsán zápis, jehož pravost bude potvrzena podpisem všech osob přítomných na losování. Výhercem se může stát jen účastník, který splnil všechny podmínky účasti na soutěži dle bodu 2 těchto pravidel a pravdivě o sobě pořadateli sdělil údaje potřebné pro účast v soutěži.

 

5. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. 

Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. 

 

6. Ostatní pravidla

Soutěžící musí mít plně veřejný profil, aby byly příspěvky veřejně vidět.

Pokud se výherce neozve do 7 dní, ztrácí tak nárok na výhru. Dále ztrácí na výhru ten, který se neozve z vylosovaného vítězného profilu.

Provozovateli sociální sítě TikTok a Intagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

Provozovatel soutěže, e-shop CASESHOP.CZ, si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

E-shop CASESHOP.CZ má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

E-shop CASESHOP.CZ si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Z výhry bude vyloučen každý účastník, který bude opakovaně vkládat komentáře pod soutěžní video a každý, který nesplní zadání soutěže.

 

V Praze dne 1.9.2022